8 För att ha effekt måste kolet ges inom kort tid från att förgiftningen ägt rum, typiskt sett inom en timme.Activated Carbon: Solutions for Improving Water Quality Ternes et al (2002).PAC (pulveriserat aktivt kol) och GAC (granulerat aktivt kol) är två klassificeringar som används inom vattenrening.

Publication date: 2006, number of pages:, format: pdf wma.16 Detta medför stora kostnadsökningar.

1, den specifika ytan för aktivt kol är normalt mellan 5 m2/gram.6 Ofta används GAC i snabbsandfiltersteget, där sanden kan bytas ut helt mot GAC eller så kan filterbädden ha ett lager sand och ett lager med GAC.Porositeten har även en starkt betydande funktion för det aktiva kolets adsorptionsförmåga.