Kulturhistorisk värdefull bebyggelse Anmälan av bergvärmepump Innan du installerar en bergvärmeanläggning måste du anmäla det till miljöskyddskontoret.14 Kalbro, Thomas (2004).Läs mer om enskilt avlopp Kommunalt avlopp Du kan ha antingen kommunalt vatten och avlopp, eller enskilt avlopp och dricksvatten från egen brunn.

Bygga plank utan bygglov

samrådsmötet genomförts och vi anser att gällande byggregler kommer att uppfyllas. Stängsel, ett stängsel (exempelvis Gunnebostängsel) är helt genomsiktligt och kräver inte bygglov oavsett höjd. Observera att murar kan

I tidigare beslutshierarkier avseende bygglov hade olika bygglovsinstanser olika befogenhetsgrader.Medborgares demokratiska rättigheter redigera redigera wikitext Om ett bygglov inte följer gällande detaljplan eller ligger utanför detaljplanelagt område ska sakägare i de flesta fall tillfrågas innan lov kan ges. Du ska då ha en plan för hur du ska avgränsa föroreningen och ta hand om den innan du kan fortsätta att bygga.

Läst uddinge kommun, bygglovsavdelning Stockholms stadsbyggnadskontor: Exempelritningar Marklov.Om du redan sökt bygglov eller anmält en åtgärd och undrar något kan du kontakta din handläggare via mail eller telefon, se uppgifter i det brev du fått från oss eller sök oss via kommunens växel.